Jitiizer

Jitiizer is al sûnt 1991 `n begrip yn Fryslân en fier dêr bùten! Mei hun Frysk Tongercore krije dizze mannen sels etalaazjepoppen oan it dûnsjen. Je leauwe it pas ot jo it sjoche, Ot jo Jitiizer ien kear sjoen ha reitsje je d`r net mear oer ùtpraten . Je kinne sa`n 100 nûmers fan jitiizer delhelje op spotify sadat jo thùs of yn de wein ek noch eem neigenietsje kinne.  

Oant sjen op 5 maaie yn Ljouwert, Hollebatse!!

Groetnis:
Rikus: Tongersnùt
Bongel: Bongelmepper
Tommy: Baskepulker
Josse: tridderauser
Berry: Triddepieler

> Jitiizer, Omrop Fryslân Podium, 17:00 – 17:30 uur